Smernica Komisie 2011/13/EÚ z  8. februára 2011 , ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť kyselinu nonánovú ako aktívnu látku do jej prílohy I Text s významom pre EHP