Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1400 της Επιτροπής της 5ης Οκτωβρίου 2020 σχετικά με τη χορήγηση άδειας για τη χρήση αιθυλεστέρα του β-απo-8′-καροτενικού οξέος ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για κοτόπουλα προς πάχυνση, όρνιθες ωοπαραγωγής και μικρά είδη πουλερικών προς ωοπαραγωγή και πάχυνση (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)