Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 913/2010 z  22. septembra 2010 o európskej železničnej sieti pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu Text s významom pre EHP