Rozhodnutie Komisie z 24. októbra 1995 , ktorým sa vykonáva článok 20 ods. 2 smernice Rady 89/106/EHS o stavebných výrobkoch (Text s významom pre EHP) (95/467/ES)