Υπόθεση T-589/11: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 20ής Νοεμβρίου 2012 — Phonebook of the World κατά ΓΕΕΑ — Seat Pagine Gialle (PAGINE GIALLE) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία κηρύξεως ακυρότητας — Λεκτικό κοινοτικό σήμα PAGINE GIALLE — Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου — Διακριτικός χαρακτήρας — Έλλειψη περιγραφικού χαρακτήρα — Απουσία σημείων ή ενδείξεων που να έχουν καταστεί συνήθη — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχεία β' έως δ', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 — Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα αποκτηθέντος με τη χρήση — Άρθρο 7, παράγραφος 3, του κανονισμού 207/2009]