Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 22. decembra 2010.#Ilonka Sayn-Wittgenstein proti Landeshauptmann von Wien.#Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Verwaltungsgerichtshof - Rakúsko.#Európske občianstvo - Sloboda pohybu a pobytu v členských štátoch - Zákon s právnou silou ústavného zákona členského štátu o zrušení šľachtictva v tomto štáte - Priezvisko dospelej osoby, ktorá je štátnou príslušníčkou uvedeného štátu, získané osvojením v inom členskom štáte, v ktorom má bydlisko - Šľachtický titul a šľachtický predikát, ktoré sú súčasťou priezviska - Zápis orgánmi prvého členského štátu do matriky - Oprava zápisu z úradnej povinnosti - Odstránenie šľachtického titulu a šľachtického predikátu.#Vec C-208/09. Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 22. decembra 2010.