Rozhodnutie Komisie z 19/03/2013 ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (Vec COMP/M.6875 - TENNET OFFSHORE / MITSUBISHI CORPORATION / TENNET OFFSHORE 8) podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (Iba anglické znenie je autentické)