Oznámenie francúzskej vlády týkajúce sa smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov (Stanovisko k žiadosti o výlučné povolenia na vyhľadávanie tekutých alebo plynných uhľovodíkov nazývané „Permis du pays de Bray“ a „Permis du pays de Bray-Sud“ ) (Text s významom pre EHP )