Vec C-351/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgicko) 4. júla 2011 — KGH Belgium NV/Belgické kráľovstvo