Písomná otázka E-010679/10 Giovanni La Via (PPE) Komisii. Stav plnenia kapitoly 2 (Ochrana a riadenie prírodných zdrojov) všeobecného rozpočtu EÚ na rok 2010: rozpočtová položka 05 04 02