Preporuka Vijeća od 11. srpnja 2017. o Nacionalnom programu reformi Danske za 2017. i davanje mišljenja Vijeća o Programu konvergencije Danske za 2017.