Препоръка на Съвета от 11 юли 2017 година относно националната програма за реформи на Дания за 2017 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за конвергенция на Дания за 2017 г.