PROPCELEX Obmedzenie dovozu určitých výrobkov z ocele z Ruska ***I Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z  10. mája 2012 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1342/2007 o spravovaní určitých obmedzení dovozu určitých výrobkov z ocele z Ruskej federácie (COM(2011)0715 – C7-0396/2011 – 2011/0315(COD))#P7_TC1-COD(2011)0315 Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 10. mája 2012 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. …/2012, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1342/2007 o spravovaní určitých obmedzení dovozu určitých výrobkov z ocele z Ruskej federácie