2012/750/EÚ: Rozhodnutie Rady a zástupcov vlád členských štátov zasadajúcich v Rade z  15. októbra 2010 o podpise a predbežnom vykonávaní Euro-stredomorskej dohody o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej