2012/558/EÚ: Rozhodnutie Európskeho parlamentu z  10. mája 2012 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2010, oddiel VIII – Európsky ombudsman#Uznesenie Európskeho parlamentu z  10. mája 2012 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2010, oddiel VIII – Európsky ombudsman