/* */

TITJUR Kesko/Komisia Rozsudok Súdu prvého stupňa (druhá rozšírená komora) z 15. decembra 1999. # Kesko Oy proti Komisii Európskych spoločenstiev. # Žaloba o neplatnosť - Prípustnosť. # Vec T-22/97.