Rozhodnutie Komisie z 12/10/2010 ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (Vec COMP/M.5973 - CVC / CHARDEN INTERNATIONAL) podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (Iba anglické znenie je autentické)