Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) – žiadosť EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana – obuv, Španielsko Uznesenie Európskeho parlamentu z  12. júna 2012 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana – obuv, Španielsko) (COM(2012)0204 – C7-0112/2012 – 2012/2089(BUD))#PRÍLOHA