Odporúčanie Komisie z28. decembra 2004, ktorým sa dopĺňa odporúčanie 96/129/ES o európskom zbrojnom paseText s významom pre EHP