Vec C-441/11 P: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 6. decembra 2012 — Európska komisia/Verhuizingen Coppens NV (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Kartely — Článok 81 ES a článok 53 Dohody o EHP — Trh medzinárodných sťahovacích služieb v Belgicku — Kartelová dohoda pozostávajúca z troch individuálnych dohôd — Jediné aᅠnepretržité porušenie — Neexistencia dôkazu o tom, že účastník kartelovej dohody mal vedomosť o ďalších kartelových dohodách — Čiastočné alebo úplné zrušenie rozhodnutia Komisie — Články 263 ZFEÚ a 264 ZFEÚ)