Rozhodnutie Komisie z 18/08/2010 ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (Vec COMP/M.5923 - VERBUND / EVN) podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (Iba nemecké znenie je autentické)