Vec T-4/10: Uznesenie Všeobecného súdu z  30. júna 2011 — Al Saadi/Komisia ( „Smrť žalobcu — Nepokračovanie v konaní oprávnenými osobami — Zastavenie konania“ )