Oznámenie Komisie v rámci implementácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch Text s významom pre EHP (Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem)