Vec T-106/09: Rozsudok Všeobecného súdu z  9. septembra 2010 — adp Gauselmann/ÚHVT — Maclean (Archer Maclean’s Mercury) [ „Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva Archer Maclean’s Mercury — Skoršia národná slovná ochranná známka Merkur — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]“ ]