Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 21. júla 2011 Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 21. júla 2011.#Etimine SA v. Secretary of State for Work and Pensions.#Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný/á/é High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court).#Životné prostredie a ochrana ľudského zdravia – Smernica 67/548/EHS – Nariadenie (ES) č. 1272/2008 – Látky na báze boritanu – Klasifikácia látok ako toxických pre reprodukciu 2 – Smernica 2008/58/ES a nariadenie (ES) č. 790/2009 – Prispôsobenie týchto klasifikácií technickému a vedeckému pokroku – Platnosť – Metódy hodnotenia vnútorných vlastností uvedených látok – Zjavne nesprávne posúdenie – Právny základ – Povinnosť odôvodnenia – Zásada proporcionality.#Vec C-15/10.