Návrh – Rozhodnutie Asociačnej rady č. …/… zriadenej Euro-stredomorskou dohodou, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Tuniskou republikou na strane druhej z …, pokiaľ ide o ustanovenia o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia uvedené v Euro-stredomorskej dohode