Písomná otázka E-005053/11 Michail Tremopoulos (Verts/ALE) Komisii. Otázky etiky a dobrých životných podmienok zvierat v súvislosti s genetickými modifikáciami živočíchov