Nariadenie Komisie (EHS) č. 2351/72 z 8. novembra 1972, ktorým sa dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 100/72 a 1574/72, pokiaľ ide o postup denaturovania cukru