Stanovisko generálnej advokátky Sharpston prednesené 16 júna 2010. # Doris Povse proti Mauro Alpago. # Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Oberster Gerichtshof - Rakúsko. # Súdna spolupráca v občianskych veciach - Manželské veci a rodičovské práva a povinnosti - Nariadenie (ES) č. 2201/2003 - Protiprávne premiestnenie dieťaťa - Predbežné opatrenia týkajúce sa ‚výkonu rodičovských práv‘ - Opatrovnícke právo a právo na zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti - Rozhodnutie nariaďujúce návrat dieťaťa - Výkon - Príslušnosť - Naliehavé prejudiciálne konanie. # Vec C-211/10 PPU. TITJUR Povse