Tarybos sprendimas 2011/782/BUSP 2011 m. gruodžio 1 d. dėl ribojamųjų priemonių Sirijai ir kuriuo panaikinamas Sprendimas 2011/273/BUSP