Nõukogu otsus 2011/782/ÜVJP, 1. detsember 2011 , mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2011/273/ÜVJP