TITJUR Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 16. marca 1974. # Miles Druce & Co. Limited proti Komisii Európskych spoločenstiev a Guest, Keen & Nettlefolds Limited. # Spojené veci 160, 161 a 170-73 R II. Druce/Komisia