Mål T-784/17: Tribunalens beslut av den 12 mars 2019 — Strabag Belgium mot parlamentet (Talan om ogiltigförklaring — Offentlig upphandling av byggentreprenader — Anbudsförfarande — Allmänna entreprenadarbeten avseende Europaparlamentets byggnader i Bryssel — Avslag på en anbudsgivares anbud och tilldelning av kontraktet till andra anbudsgivare — Den angripna rättsakten har ersatts under förfarandets gång — Ändamålet med talan har förfallit — Anledning saknas att döma i saken)