Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6151 — PetroChina/INEOS/JV) Текст от значение за ЕИП