Štátna pomoc – Taliansko – Štátna pomoc č. SA.33083 (2012/C) (ex 2012/NN) & SA.35083 (2012/C) (ex 2012/NN) – Zníženie daní a príspevkov nadväzne na prírodné katastrofy a zníženie daní a príspevkov nadväzne na zemetrasenie v Abruzzi v roku 2009 (všetky odvetvia s výnimkou poľnohospodárstva) – Výzva na predloženie pripomienok v súlade s článkom 108 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) Text s významom pre EHP