Vec C-589/14: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 29. októbra 2015 – Európska komisia/Belgické kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Slobodné poskytovanie služieb — Voľný pohyb kapitálu — Úroky vzťahujúce sa k pohľadávkam, ktoré nie sú predstavované cennými papiermi — Vyberanie zrážkovej dane z hnuteľného majetku — Investičné spoločnosti so sídlom v Belgicku, ktoré sú príjemcami týchto úrokov — Investičné spoločnosti, ktoré sú príjemcami týchto úrokov, so sídlom v inom členskom štáte alebo v treťom štáte, ktorý je stranou Dohovoru o EHP — Rozdielne zaobchádzanie — Dôkazné bremeno — Úroky vzťahujúce sa k pohľadávkam, ktoré sú predstavované belgickými cennými papiermi — Zdanenie takýchto úrokov, ak sú tieto cenné papiere uložené alebo zapísané na účte finančnej inštitúcie so sídlom v inom členskom štáte alebo v treťom štáte, ktorý je stranou Dohovoru o EHP — Oslobodenie od dane, ak sú cenné papiere uložené alebo zapísané na účte finančnej inštitúcie so sídlom v Belgicku)