Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 3. júna 2010.