Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 6 lipca 2006 r. wydana na wniosek Rady Unii Europejskiej w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) Nr 974/98 w sprawie wprowadzenia euro oraz w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) Nr 2866/98 w sprawie kursu wymiany pomiędzy euro oraz walutami Państw Członkowskich przyjmujących walutę euro (CON/2006/36)