Nariadenie Komisie (ES) č. 55/2005 zo 14. januára 2005 o začatí stáleho výberového konania pre ďalší predaj nelúpanej ryže v držbe talianskej intervenčnej agentúry na vnútornom trhu