/* */

Štátna pomoc – Portugalsko — Štátna pomoc C 17/2006 (ex: N 3/2006) – pomoc na odbornú prípravu pre Auto Europa – Automóveis Lda. — Výzva na predloženie pripomienok podľa článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES (Text s významom pre EHP)