2006/434/ES: Rozhodnutie Komisie z  23. júna 2006 , ktorým sa stanovuje finančný príspevok Spoločenstva na výdavky vzniknuté v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami prijatými na boj proti klasickému moru ošípaných v Luxembursku v roku 2002 [oznámené pod číslom K(2006) 2410]