Vec T-124/04: Uznesenie Súdu prvého stupňa z  26. októbra 2005 – Ouariachi/Komisia ( Žaloba o náhradu škody — Mimozmluvná zodpovednosť Spoločenstva — Škoda spôsobená zamestnanom pri výkone svojej funkcie — Neexistencia príčinnej súvislosti )