Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.3454 — KKR/DYNAMIT NOBEL)Text s významom pre EHP