Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/785 z 9. júna 2020, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí chromafenozidu, fluometurónu, pencykurónu, sedaxánu, tau-fluvalinátu a triazoxidu v určitých produktoch alebo na nich (Text s významom pre EHP)