Písomná otázka E-2066/05 Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL) Komisii. Finančné prostriedky EÚ pre Územný plán pre Nikóziu