Rozsudok Súdu prvého stupňa z 31. mája 2005 vo veci T-294/03: Jean-Louis Gibault proti Komisii Európskych spoločenstiev (Verejné výberové konanie — Nezapísanie do zoznamu úspešných uchádzačov — Nedostatok odôvodnenia — Diskriminácia na základe štátnej príslušnosti)