/* */

Uznesenie Súdneho dvora (štvrtá komora) z 2. mája 2006. # Trestné konanie proti Henri Léon Schmitz. # Návrh na začatie prejudiciálneho konania Tribunal de police de Neufchâteau - Belgicko. # Článok 104 ods. 3 prvý pododsek rokovacieho poriadku - Slobodný pohyb osôb a služieb - Pracovníci - Automobilový dopravný prostriedok - Poskytnutie pracovníkovi zamestnávateľom - Dopravný prostriedok evidovaný v zahraničí - Zamestnávateľ usadený v inom členskom štáte. # Vec C-291/04. Schmitz TITJUR