Vec T-330/11: Uznesenie Všeobecného súdu z  25. januára 2012 — MasterCard a i./Komisia [ „Žaloba o neplatnosť — Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Dokumenty týkajúce sa štúdie nákladov a výhod pre obchodníkov pri akceptovaní rôznych spôsobov platby — Dokumenty pochádzajúce od tretej osoby — Konkludentné zamietnutie prístupu — Záujem na konaní — Výslovné rozhodnutie prijaté po podaní žaloby — Zastavenie konania“ ]