Vec C-345/05: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z  26. októbra 2006 – Komisia Európskych spoločenstiev/Portugalská republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Daňová právna úprava — Podmienky oslobodenia príjmu získaného odplatným prevodom nehnuteľností od dane — Články 18 ES, 39 ES a 43 ES — Články 28 a 31 Dohody o Európskom hospodárskom priestore — Koherencia daňového systému — Politika bývania)