Komisia/Luxembursko Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 7. apríla 2011. # Európska komisia proti Luxemburskému veľkovojvodstvu. # Nesplnenie povinnosti členským štátom - Železničná doprava - Smernica 2005/47/ES - Pracovné podmienky mobilných pracovníkov, ktorí pôsobia v interoperabilnej cezhraničnej doprave v sektore železníc - Dohoda sociálnych partnerov na európskej úrovni - Neprebratie v stanovenej lehote. # Vec C-305/10. TITJUR